Privacybeleid BIZ Middenweg Amsterdam

Privacyverklaring BIZ Middenweg Amsterdam

1. Wie zijn wij?
BIZ Middenweg Amsterdam, gevestigd te Middenweg te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
BIZ Middenweg Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en foto’s.

a. Website
Indien u gebruik maakt van de website, dan gebruiken wij gegevens om deze beter te laten functioneren (Wij gebruiken “Functionele” en noodzakelijke “Analytische cookies”). Echter, wij anonimiseren uw IP-adres automatisch, zodat deze niet direct terug te leiden is naar u persoonlijk.

b. Nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te zenden. Het is hierbij niet verplicht om daarbij uw naam op te geven, hoewel de optie wel wordt geboden om de adressering te personaliseren. U kunt zich te allen tijde voor de nieuwsbrief uitschrijven middels een link onderaan deze digitale brief.

c. Winacties & events
Indien u zich opgeeft voor deelname aan een winactie of event, dan zetten wij uw naam en e-mailadres op een deelnemerslijst. Houdt u er rekening mee dat wij met u moeten communiceren indien u de winnaar blijkt te zijn van een promotionele actie.

d. Promotiemateriaal
Indien wij een foto van u maken, dan zullen wij u verzoeken een portretrecht formulier te ondertekenen. Hierbij geeft u toestemming aan ons om de gemaakte foto’s te mogen gebruiken, bijvoorbeeld op onze social-media.

3. Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij van u?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
BIZ Middenweg Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:
a. U heeft toestemming* gegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.
b. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld een huurcontract.
c. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk verplichting, bijvoorbeeld het opvragen van een kopie identiteitsbewijs om u te identificeren.
d. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer we een onderzoek naar mogelijke fraude doen. Hierbij maken we een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en uw belang. Deze belangenafweging leggen we vast en hierover informeren we u zoveel mogelijk.
*Toestemming
We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via onze website.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
BIZ Middenweg Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de BIZ weg Amsterdam) tussen zit.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
BIZ Middenweg Amsterdam gaat zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen.

Technische en organisatorische maatregelen
BIZ Middenweg Amsterdam heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op middels het contactformulier op onze website.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
BIZ Middenweg Amsterdam bewaart functionele en analytische cookies van de website maximaal 26 maanden. Uw gegevens blijven in onze emaillijst staan totdat u zich daarvoor afmeldt of wij deze dienst beëindigen. Aanmeldingen voor deelname aan events en winacties worden na afloop van de promotie direct verwijderd.

8. Met wie delen wij uw gegevens?
BIZ Middenweg Amsterdam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan een dienstverlener voor digitale nieuwsbrieven en administratieve cloudoplossingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BIZ Middenweg Amsterdam kiest daarbij voor gedegen partijen die zich over de loop van de jaren hebben bewezen. BIZ Middenweg Amsterdam verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

9. Wat zijn uw rechten?
1. Gegevens inzien of verbeteren
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
2. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
– u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken;
– u maakt gegrond bezwaar tegen de verwerking;
– uw persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt;
– op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen;
– het persoonsgegevens betreft van uw kind die zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan uw kind.
Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht.
Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet gebaseerd is op één van de bovenstaande gronden, of (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verlichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als BIZ Middenweg Amsterdam niet voldoet aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.
3. Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens insturen via het contactformulier op onze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BIZ Middenweg Amsterdam wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Cookieswetgeving
Op deze website wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de website naar uw internetbrowser stuurt, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Deze cookies kunnen bepaalde soorten informatie opslaan, zoals een unieke identificatiecode voor uw computer. Cookies kunnen worden gebruikt om het aantal bezoeken aan de website, de duur van het bezoek aan de website en de bezochte pagina’s bij te houden. BIZ Middenweg Amsterdam gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

11. Aanpassing van de privacyverklaring
De privacywetgeving is in beweging. BIZ Middenweg Amsterdam kan deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up tot date te blijven. Deze wijzigingen gaan in op het moment van publicatie (tenzij anders vermeld).

12. Vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u klachten over hoe BIZ Middenweg Amsterdam omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via het contactformulier op onze website.

Privacyverklaring voor het laatst aangepast 22 december 2020.